مترجم رسمی

مترجم رسمی و مورد تائید NZTA

  • ترجمه رسمی هرگونه گواهینامه رانندگی ایرانی درجهت اخذ گواهینامه برای رانندگی درنیوزیلند.
  • ترجمه رسمی شناسنامه
  • سند ازدواج
  • سایر مدارک شخصی وحقوقی و یا حقیقی برای ارائه به اداره مهاجرت، بانکها ودیگر موسسات
  • ترجمه رسمی متون فنی وتکنیکی
  • مدارک علمی و تحصیلی جهت NCEA و یا ارائه به NZQA
  • ترجمه حضوری در دفاتر وکلا، دادگاه ها، پلیس، ادارات دولتی، بیمارستانها وکلینیک های خصوصی ودولتی
  • مترجم رسمی وتائید شده توسط وزارت دادگستری، وزارت کشور، اداره مهاجرت، بیمارستانها و سایر ارگانهای دولتی نیوزیلند و عضو رسمی و وابسته انجمن مترجمان نیوزیلند

farsitranslation22@gmail.com

تلفن: 0212737742