تعمیرات الکترونیکی حمید بیات

حمید بیات

تلفن: 095798195

موبایل: 0223771020

آدرس: 130c main highway, ellerslie